Přeskočit na obsah
Na webu používáme cookies pro měření návštěvnosti. Více informací

Centrum volného času Bystrouška

Klient: veřejný
Program: volnočasové centrum
Status: novostavba
Stupeň: soutěž
Užitná plocha: 2200m2
Data: Návrh 2017

Lokalita bystrckého sídliště v okolí Horního Náměstí je charakteristická velkou zelenou plochou obklopenou jednoduchou formou panelových bytových domů. Urbanistická struktura je rozeseta podél vrstevnic terénu v dynamických křivkách. Horní náměstí stoupá proti vrstevnicím směrem k západu a otevírá se v zelený park. Podél jeho jihovýchodní strany, souběžně s ulicí Kamechy je situováno soutěží řešené území. Ze severozápadu přiléhá k místu návrhu zelená plocha. Tuto část řešila Studie parkových úprav Horního Náměstí od architektonického studia RAW. Terasy a plochy návrhu umisťované podél vrstevnic rozdělují paprskovité pěší komunikace sbíhající se po spádnici v dolní centrální piazzettu. Tyto plochy parku jsou napříč propojeny chodníčky.

Na stávající situaci sídliště i Studii parkových úprav navazuje náš koncept výstavby CVČ Nové Bystroušky a Sportovního sálu. Nechceme potlačovat stávající a navrhovaný stav, naopak, snažíme se nové objekty implementovat do původní i navrhované struktury, plynule na ni navázat a obohatit lokalitu o nové veřejné prostory mezi námi navrhovanými objekty. S ohledem na etapizaci, uspořádání terénu, tvar území a funkční náplň navrhujeme řešení jako soubor dvou objektů obdobných hmot, avšak s otočenou orientací. Oba objekty jsou osazeny proti volným plochám mezi deskami bytových domů naproti v ulici Kamechy. Budova CVČ je však podél ulice natočena proti vrstevnicím, naopak objekt Sálu je po vrstevnicích orientován k ulici kolmo. Při příchodu od konečné tramvaje se obě hmoty postupně odkrývají, gradují a v jejich okolí se otevírají jednotlivé veřejné prostory. Tyto směrem do nového parku navazují chodníky na jeho pěší trasy a rovněž mění charakter zpevněných ploch na zelené. Prostory podél budov pro návštěvníky jsou chráněny přetažením střech.

Protože oba navrhované objekty mají především sloužit obyvatelům Bystrce, jsou směrem do ulice a nástupních prostor otevřeny prosklenými fasádami. Propojují tak dění uvnitř budov s okolím a vtahují kolem jdoucí k návštěvě.

Provozní členění je rozděleno do tří hlavních hmot. Dominantní historický objekt sevřený ze západní a východní strany prosklenými pavilony. Před původním mlýnem, mezi novými pavilony je navržen nástupní rozptylový prostor s krytými vstupy do jednotlivých částí. Do společenské části se vstupuje východním křídlem přes šatnu s občerstvením a zázemím toalet. Malý sál může sloužit buďto jako oddělený samostatný prostor nebo přísálí hlavního sálu s jevištěm. Z jižní strany je možnost využít i krytou terasu orientovanou výhledem k řece, lesoparku a náhonu. Hlavní sál má vloženou galerii pro další možnost sezení, promítací nebo ozvučovací techniku, eventuálně hudební kapelu. Velký sál i jeviště se skladem nábytku a zázemím jsou propojeny výtahy i se sklady nábytku v suterénu, kde jsou další skladovací a technické prostory. V západním křídle je vstupní foyer s možností menších výstav a infocentrum s uzamykatelným pultem a nábytkovým vybavením. Odtud se prochází do odděleného provozu knihovny se zázemím, přes schodiště nebo výtah do prostorů kluboven v podkroví mlýna, eventuálně přes zelené atrium se schodištěm a zdviží pro handicapované osoby na cestu k zámku. Každá část centra tak může fungovat samostatně a nezávisle na ostatních.

Bydlení jsme se rozhodli řešit samostatným objektem v návaznosti na obytnou zástavbu na nábřeží. Pietní místo necháváme na původním místě v zeleném parčíku nábřeží.

Návrh materiálů je založen na kontrastu staré budovy a nových pavilonů. Zděný vícepodlažní objekt mlýnice s těžkými stěnami smíšeného zdiva a s původními otvory ve fasádách je doplněn lehkými jednopodlažními skleněnými pavilony.

Historický objekt je očištěn od mladších přístaveb na původní hmotu mlýnice a hrubou konstrukci. Fasáda je navržena jako ručně nanášená hrubá vápenná omítka se strukturou světle šedého odstínu. Původní okna jsou repasována, místy nahrazena replikami. Nová vestavba krovu se subtilními rámy prosklení je zakryta krytinou z předzvětralého titanzinkového plechu. Z důvodu stavu vnitřních konstrukcí a především nevhodnosti materiálu (hustota podpěrných prvků a především nízká požární odolnost) pro požadovanou funkční náplň jsou dřevěné konstrukce sloupů a stropů odstraněny. Nahrazuje je ocelová konstrukce vloženého patra galerie a podkroví. Velký a malý sál jsou mezi sebou propojeny vlysovou dubovou podlahou a volně přechází přes prosklené fasády do exteriérů. Stejně tak jsou obě hmoty nových pavilonových přístaveb otevřeny do okolí prosklenou otvíravou fasádou. Z důvodu návazností podlah uvnitř společenského centra jsou prosklené pavilony posazeny na betonové sokly. Extenzívně zazeleněná plochá střecha pavilonů je nesena subtilními ocelovými sloupky spolu s vnitřními jádry toalet a obslužných prostor. Dlažba nástupního prostoru piazzety prochází přes vstupní foyer a infocentrum k zelenému atriu se schodištěm k zámku.

vizualizace©janoušek & havlíček

exteriér
exteriér
interiér
interiér
nadhled
axonometrie
situace
hmoty
zeleň
pohyb
přízemí
první patro
druhé patro
řez podélný
řezy příčné
pohled sever
pohled východ
pohled západ
detail